Informacje o projektach

Firma Microamp Solutions Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Tytuł projektu

„Innowacyjne w skali świata Transceivery pracujące w paśmie fal milimetrowych dla nowoczesnych systemów sieci 5G.”

„Innovative on global scale mmWave Transceivers for modern 5G communication systems.”

Cele projektu

Microamp Solutions Sp. z o.o. realizuje projekt, którego celem jest opracowanie innowacyjnych w skali świata Transceiverów (układów nadawczo-odbiorczych) dla nowoczesnych systemów sieci 5G pracujących w paśmie fal milimetrowych. Transceivery będące przedmiotem projektu poszerzą portfolio firmy i sprawią, że Microamp Solutions będzie miało szansę wdrożyć hot-spotową infrastrukturę sieci 5G, pracującą w paśmie fal milimetrowych, jako pierwsza firma na świecie. Umożliwi to działanie sieci komórkowej zapewniającej transfer danych z bardzo dużą przepływnością (>1Gbps) przy zachowaniu dużej pojemności i małych, stabilnych opóźnień. Proponowana infrastruktura sieci 5G, oparta o rozwijane Transceivery, będzie podstawą do rozwoju nowych rodzajów usług i technologii, niewątpliwie zmieniając styl życia ludzi i obowiązujące modele biznesowe na rynku telekomunikacyjnym. Opracowane urządzenie pozwoli na komunikację terminali (telefony komórkowe, urządzenia VR, IoT itp.) z infrastrukturą sieci komórkowej w paśmie fal milimetrowych.

Planowane efekty

Efektem prac B+R będzie projekt wykonawczy Transceiver’a dla sieci mmWave 5G wraz z docelowym prototypem, który posłuży do wdrożenia procesu masowej produkcji tych urządzeń. Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego w skali świata Transceivera pracującego w paśmie fal milimetrowych zapewni w efekcie stworzenie mocnej i stabilnej marki. Możliwe będzie oferowanie nowego produktu na rynkach międzynarodowych. Marka Microamp Solutions stanie się rozpoznawalna na skalę światową, co przyniesie ogromne korzyści nie tylko dla firmy ale również dla kraju.

Instytucja pośrednicząca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Termin Realizacji: 01.03.2021r. – 31.10.2023r.

Całkowita wartość projektu: 10 902 654 PLN

Wkład Funduszu Europejskiego: 8 135 745 PLN (~75%)

Firma Microamp Solutions Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020, Poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej.

Tytuł projektu

„Rozwój technologii dedykowanych wzmacniaczy mikrofalowych dla sieci 5G”

Cele projektu

Celem projektu jest wprowadzenie na rynek polski i zagraniczny innowacji produktowej w postaci technologii dedykowanych dla sieci 5G mikrofalowych wzmacniaczy sygnału. Jednocześnie Wnioskodawca nabywając know-how podczas realizacji projektu będzie oferował usługi projektowania i integracji wzmacniaczy dla planowanych sieci 5G, w tym również integrujących rozwiązania IoT/Smart City, co pozwoli na pełną customizację rozwiązań pożądanych przez potencjalnego klienta w oparciu o opracowaną i wdrożoną technologię.

Planowane efekty

Rezultatem przeprowadzenia projektu będzie oferta wzmacniaczy do sieci 5G gotowych do instalacji dla operatorów infrastruktury telekomunikacyjnej/operatorów telekomunikacyjnych/ producentów urządzeń telekomunikacyjnych wraz z usługami projektowania rozwiązań integrujących przedmiotowe wzmacniacze do planowanej sieci telekomunikacyjnej. W ramach projektu Wnioskodawca zrealizuje trzy zadania, które będą kończyć swoistym rodzajem kamieni milowych warunkujących powodzenia następnych zadań - prace koncepcyjne wraz z zakupem aparatury, pracę rozwojowe wraz z zaprojektowaniem wszystkich aspektów technologii oraz prace przedwdrożeniowe wraz z testami technologii w warunkach rzeczywistych.

Instytucja pośrednicząca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Całkowita wartość projektu: 1 268 460 PLN

Wkład Funduszu Europejskiego: 999 600 PLN (85%)

Firma Microamp Solutions Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie w ramach Poddziałania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Tytuł projektu

„Wsparcie marki Microamp Solutions w działaniach internacjonalizacyjnych.”

Cele projektu

Celem projektu jest wzrost rozpoznawalności marki Microamp Solutions na rynku międzynarodowym, w tym na rynku krajów Zatoki Perskiej oraz zwiększenie potencjału marketingowego firmy.

Planowane efekty

Rezultatem projektu jest rozszerzenie działalności eksportowej oraz intensyfikacja sprzedaży na rynkach perspektywicznych. Realizacja projektu przyczynić się ma w konsekwencji nie tylko do zwiększenia poziomu sprzedaży na rynkach zagranicznych, w tym rynkach krajów Zatoki Perskiej, ale również do wzrostu świadomości i popularyzacji marki.

Instytucja pośrednicząca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Termin Realizacji: 08.2021r. – 12.2022r.

Całkowita wartość projektu: 396 000 PLN

Wkład Funduszu Europejskiego: 336 600 PLN (~85%)